Privacyverklaring Down 2 Earth

(laatst bijgewerkt: 13 december 2018)

 

Verantwoordelijke organisatie

D2E Partners NV, gevestigd te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 20 en met ondernemingsnummer 0535.891.841 (“D2E”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. (Contactgegevens: Tel.: 03/689.45.01, e-mail: info@d2e.be, website: www.d2e.be)

 

Privacybeleid van D2E

Deze privacyverklaring bevat een uiteenzetting van ons privacy-beleid met betrekking tot het gebruik van onze website www.d2e.be. Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met deze privacyverklaring.

De meeste informatie op onze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden meegedeeld. In bepaalde gevallen gebeurt het dat u ons bepaalde persoonsgegevens bezorgt. Dat zou kunnen in bijvoorbeeld volgende gevallen (niet-exhaustief):

  • Melden van investeringsopportuniteiten;
  • Inschrijven op nieuwsberichten;
  • Meedelen van CV met oog op internship of vacature;
  • Contact nemen om meer te weten te komen over onze werking of over een bepaalde participatie;
  • Registratie voor een evenement.

Het gebruik van deze informatie zal beperkt blijven tot wat noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden en zal ook enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw vraag. 

 

Juridische grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

D2E kan uw persoonsgegevens gebruiken:

  1. op basis van uw toestemming met de verwerking met het oog op de doeleinden zoals hoger vermeld in deze Verklaring. U kan op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. (Zie infra.)
  2. in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met D2E zou hebben gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.
  3. wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw belangen en rechten.

 

Rechten van de betrokkene

Conform de Europese en Belgische regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens hebt u het recht om uw persoonsgegevens de door D2E zijn verwerkt kosteloos in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. U mag zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Gelieve in dit verband uw geschreven, gedateerd en ondertekend verzoek/verzet door te sturen naar info@d2e.be en een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. 

 

Verwerking van anonieme of geaggregeerde gegevens en het gebruik van cookies

D2E kan tevens anonieme of geaggregeerde gegevens verwerken, zoals browser type of IP-adres, de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt, de plaats van waar u onze website bezoekt, welke sub-pagina’s van onze website u bezoekt, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.d2e.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Wij gebruiken “cookies” wanneer u onze website bezoekt. Een “cookie” is informatie die via de internetserver naar uw internetbrowser wordt verstuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het voor ons mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u deze opnieuw gebruikt om onze website te bezoeken. Op die manier laten zij ons toe om onze website voor u gebruiksvriendelijker te maken en u een meer gepersonaliseerde service te bieden.

U kan beslissen om het gebruik van cookies te weigeren indien uw internetbrowser deze optie voorziet, maar een dergelijke weigering kan mogelijk gevolgen hebben voor het gebruik dat u van onze website en van bepaalde toepassingen op onze website kan maken.

Alle gegevens die wij via het gebruik van cookies verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld.

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u met ons deelt, worden niet doorgegeven aan derden, tenzij binnen de hiervoor gegeven expliciete toestemming of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn (bijvoorbeeld als de politie de toegang tot persoonsgegevens zou vragen bij een vermoedelijk misdrijf).

 

Beveiliging van uw gegevens 

D2E verbindt er zich toe om alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beveiligen, en de kans op oneigenlijke toegang of verlies van uw gegevens zoveel mogelijk te reduceren. In dit verband is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan service providers (bvb. website hosting, data back-up) gevestigd in een land buiten de EU.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, beelden, tekeningen, teksten, product- of bedrijfsnamen, zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan D2E of rechthoudende derden.

 

Links naar andere website

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Indien u deze links gebruikt om onze website te verlaten, moet u weten dat wij geen controle hebben over die andere websites. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming van uw gegevens en uw privacy tijdens uw bezoek aan deze websites, en die websites vallen evenmin onder onze verklaring inzake de bescherming van uw gegevens en uw privacy. U dient hier dan ook zelf de nodige aandacht aan te schenken, en de privacyverklaring na te gaan die van toepassing is op elk van die andere websites.

 

Klachten

Indien u klachten of vragen hebt omtrent de naleving door ons van onze wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van uw gegevens en uw privacy of vragen hebt in dit verband, neem dan contact op via info@d2e.be.

Indien u van mening bent dat wij geen gepast gevolg hebben gegeven aan uw klacht, heeft u het recht om dit aan te klagen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Wijziging van deze Verklaring

D2E behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op enig tijdstip en eenzijdig te wijzigen. Door onze website te blijven bezoeken, verklaart u zich in voorkomend geval akkoord met de gewijzigde verklaring.